TECHNICAL COLLEGE OF SMOLYAN
        PU "PAISIY HILENDARSKI"
Bulgarian
EN
Професионални направления и специалности

П РО Ф Е С И О Н А Л Н И  Н А П Р А В Л Е Н И Я,

С П Е Ц И А Л Н О С Т И

      В Техническия колеж към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" се подготвят специалисти с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" в три професионални направления:

ПН 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО, със специалности:

- МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;

- АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА.

   Завършилите специалността "Машиностроителна техника и технологии" (виж квалификационната характеристика) могат да се реализират като конструктори и технолози при проектирането, производството, монтажа и експлоатацията на машини, уреди, инструменти и технологична екипировка, при технологичната подготовка на производството, както и при управлението, експлоатацията и поддържането на агрегати, линии и технологични процеси.

   Завършилите специалността "Автомобилна техника" (виж квалификационната характеристика), могат да се реализират в организации, фирми и предприятия за експлоатация, поддържане и ремонт на транспортни средства, както и при организацията на превозите.

ПН 5. 2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА,

със специалност:

- ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ТЕХНИКА.

    Завършилите специалността "Електроенергийна техника" (виж квалификационната характеристика) ще владеят методите и средствата за измерване на различни електрически величини в производствени и лабораторни условия. Ще използват съвременни методи за провеждане на експериментални изследвания. Ще могат да разчитат техническа документация и да подготвят такава по изискванията на действащата нормативна уредба и правилата за техническа безопасност. Благодарение на добрата практическа подготовка и стажантската програма ще могат да прилагат професионално знанията и придобития практически опит за решаване на технически проблеми.

    Дипломираните професионални бакалаври от специалността ще бъдат компетентни да управляват изпълнителски екипи, да контролират качеството на извършваните електротехнически дейности, да се реализират като ръководители на звена, специалисти в електроразпределителните дружества, производствени, строителни и проектантски фирми и други стопански организации в областта на електропромишлеността.

ПН 5. 3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА,

със специалности:

- КОМПЮТЪРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ;

- ХАРДУЕРНИ И СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ.

    Завършилите специалност „Компютърни и комуникационни системи" ще могат да работят в предприятия и фирми, където се извършва дистанционен контрол на технологични процеси или се извършва непрекъснат обмен на информация и има комуникационни устройства и компютърни системи, които трябва да се поддържат, настройват, експлоатират. Могат да се реализират в организации и фирми за изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на цифрови и оптични комуникационни системи. (виж квалификационната характеристика).

    Обучението по специалност „Хардуерни и софтуерни системи" осигурява на професионалните бакалаври компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни софтуерни и хардуерни системи; адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване; разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи; разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение; уточняване на изискванията на потребителя, анализ и асемблиране на компютърни системи.

    Специфично за обучението е практическата подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гарантираща успешна професионална реализация. За насърчаването на самостоятелното учене по определени предмети се предлагат съвременни интернет-базирани методи за обучение и комуникации със студентите.

Calendar