Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Програма "Еразъм"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ"

      Програмата „Еразъм за млади предприемачи" е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма.

     Програмата „Еразъм за млади предприемачи" осигурява съдействие на желаещи европейски предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи се събират и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото остават и работят заедно в продължение на един до шест месеца. Престоят е частично финансиран от Европейската комисия.

     Програма „Еразъм за млади предприемачи" е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата държави посредством отговорните посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса (например търговски камари, центрове за начален бизнес, бизнес инкубатори и др.). Техните дейности са координирани на европейско ниво от Службата за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи".

За България отговорните посреднически организации са:

      - "Българска мениджмънт асоциация" - www.bgma.eu

      -  Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии" - www.ictcluster.bg

      - „Персонал Холдинг" АД - www.personnel-hold.com

Как можете да участвате?

1.      Може да се регистрират на уебстраницата на програмата: www.erasmus-enterpreneurs.eu

2.      Младите предприемачи трябва да подготвят CV, както и бизнес план.

      Бизнес планът може да бъде представен на всеки език на държава-членка на ЕС, но английският език е за предпочитане, тъй като той е разбираем за почти всички ползватели на базата данни /млади предприемачи, опитни предприемачи и посреднически организации/ и това улеснява установяването на контакт. Задължително е резюмето на бизнес плана да бъде на английски език.

      Опитните предприемачи трябва подготвят кратка автобиография. Достатъчно е СV в резюме, което дава подробности за предприемаческия опит и информация за настоящия бизнес. СV-то трябва да съдържа поне описание на предлагания продукт или предлаганата услуга, години, посветени на активен бизнес, както и описание на предишен предприемачески опит.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +"

    Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

      Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма "Еразъм +" включва три основни Ключови дейности:

  • Образователна мобилност за граждани;
  • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
  • Подкрепа за реформиране на политиките.

Ключова дейност 1 - Образователната мобилност за граждани

      Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

В  зависимост  от  профила  на  включените  участници,  в  рамките  на  ключова  дейност  1  от  програма „Еразъм+" се предоставя подкрепа за следните видове проекти за мобилност: в областта на образованието и обучението:

1.      Образователна мобилност за учители в сферата на училищното образование.

2.      Образователна мобилност за обучаеми и обучители в сферата на висшето образование - образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.

3.      Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни - дава възможност на учители или персонал да преподават в партньорски организации в чужбина. Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав.

4.      Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение - е насочена към чираци и обучаеми в професионални гимназии и центрове за професионално обучение, както и наскоро дипломирали се ученици от професионални гимназии / чираци. Също така дава възможност на преподавателски персонал да преподава в партньорски организации в сферата на ПОО в друга страна. Както и Мобилността с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав от сферата на ПОО.

5.      Образователна мобилност за младежи и младежки работници - Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат и да съжителстват за период до 21 дни. По време на младежкия обмен участниците изпълняват предварително подготвена работна програма, включваща работни ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др.  Младежките обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи страни от различни държави в или извън ЕС.

      Европейската доброволческа служба дава възможност на млади хора между 17-30 годишна възраст да изразят своята лична отдаденост  към обществото чрез реализиране на неплатена и целодневна доброволческа служба за период до 12 месеца в друга страна в или извън ЕС.Тази дейност позволява на доброволците да допринасят към всекидневната работа на организации, работещи в сферата на: младежките политики; личностното и образователното развитие на младите хора; гражданската ангажираност, както и други сфери като социални грижи, социално включване на хора в неравностойно положение, околна среда, образователни програми в сферата на неформалното образование, ИКТ и медийна грамотност, култура и креативност и др.

Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:

  • стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и

младежта;

  • алианси на знанието;
  • секторни алианси на уменията;
  • изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
  • изграждане на капацитет в областта на младежта.

В рамките на КД 2 се подкрепят:

-        Стратегически партньорства в сферата на висшето образование;

-        Стратегически партньорства в сферата на училищното образование;

-        Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение;

-        Стратегически партньорства в сферата на образованието за възрастни;

-        Стратегически партньорства в сферата на младежта;

-        Междусекторно сътрудничество.

Ключова дейност 3 - Подкрепа за реформиране на политиките

       Тази ключова дейност има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение, чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

 

 

Календар