TECHNICAL COLLEGE OF SMOLYAN
        PU "PAISIY HILENDARSKI"
Bulgarian
EN
Машиностроителна техника и технологии

Машиностроителна техника и технологии

Професионално направление: Машинно инженерство

Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

Професионална квалификация: професионален бакалавър по машиностроителна техника и технологии

Срок на обучение: 6 семестъра (3 години)

Форма на обучение: редовна


      Обучението по специалността „Машиностроителна техника и технологии" се осъществява по учебен план, съобразен с държавните изисквания, учебни програми и семестриални учебни разписания. Учебният план решава пълноценно задачите за обучение по специалността „Машиностроителна техника и технологии" в съответствие с поставените цели, квалификационната характеристика и препоръките на основните потребители на кадри от региона.
      Учебният план е разработен с оглед на учебните планове на наши и чужди висши училища, обучаващи студенти по същата или сродни специалности; позволява преминаване от една образователно-квалификационна степен в друга и е съобразен с възможността за продължаване на образованието в по-горните степени на обучение. Учебните програми на дисциплините, включени в учебния план, съдържат очакваните компетенции и умения, които студентите ще имат след завършване на обучението.
      Целта на курса е да подготви студентите за следваща степен на обучение или за непосредствено започване на работа и постигане на професионални успехи в производства, свързани с машиностроителната техника и технологии.
      Учебният план покрива основните теоретични и практически умения. От студентите се очаква да придобият определен кръг знания и умения в областта на проектно-конструкторска, проектно-технологична, организационно-управленска, маркетингова  и др. дейности и ще притежават следните общи умения:

 • да разбират и си служат с конструктивната и технологична докумен-тация на машини, уреди и инструменти;
 • да конструират и експлоатират машини, уреди и съоръжения;
 • да проектират технологични процеси за получаване и обработка на детайли и за сглобяване на изделия;
 • да конструират инструменти и технологична екипировка;
 • да настройват металорежещи и металообработващи машини и машини с ЦПУ;
 • да организират и контролират правилната експлоатация на машините и инструментите;
 • да контролират качеството на произвежданите изделия, стандар-тизацията и методите за разработване на техническа документация;
 • да познават основите на икономиката, организацията и управлението на машиностроителното производство и ръководят първични колективи.

Специализираните избираеми дисциплини за специалността  са оформени в четири блока: 
      Блок 1 - Полимерни и композитни материали и технологии
      Студентите ще знаят: природата на композитните материали и по-специално на неметалните композити; класификацията на тези материали; състава на полимерните композити, изградени от високомодулни фази и полимерни матрици; факторите от значение за свойствата на полимерните композити и възможностите за тяхното регулиране; технологиите за получаване на качествени полимерни композити и изделия от тях; ефективните приложения на изделията от полимерни композити; критериите за избор на материали и възможната им взаимозаменяемост; основните принципни и специфични особености при конструиране на изделия от полимерни композити. Студентите ще могат: да определят състава и свойствата на полимерните композити; да проектират технологии за получаване на качествени полимерни композити и изделия от тях; да конструират изделия от полимерни композити.

 • Експлоатационни материали в машиностроенето

      Студентите ще знаят: видовете експлоатационни материали, тяхното приложение, свойства, съхранение и преработка; възможностите за решаване на екологични проблеми, възникващи при производството и преработването на материалите. Ще могат да правят правилен избор на материали в зависимост от експлоатационни и икономически условия.
      Блок 2 - Надеждност на машините
      Студентите ще знаят показателите на надеждността на машините и ще могат да оценяват дълготрайността и експлоатационния срок на техните детайли, възли и агрегати.

 • Контрол и управление на качеството

      Студентите ще знаят: принципите на квалиметрията; етапите на формиране на качеството; начините и системите на управление на качеството; статистическото регулиране на качеството; приемателния контрол. Ще могат: да осигуряват качеството на изделията на етапа на тяхното конструиране и изработване; да извършват контрол при формиране на качеството на изделията; да управляват качеството чрез статистически методи; да извършват статистическо-приемателен контрол.

 • Екология на машиностроенето

      Студентите ще знаят: възможностите за приложението и използването на инженерните съоръжения за производство в машиностроенето и металообработването; начините за прочистване на газови смеси и отпадни води; технологиите за обработка на твърди отпадъци. Ще могат: да познават съществуващите технически и технологични възможности за опазването на природните ресурси, защитата на околната среда и здравето на хората; да разрешават съществуващите конфликти между заобикалящата ги работна среда и работещата промишленост; да прилагат технологии за намаляване на въздействието на производствените процеси върху околната среда в машиностроенето и металообработването.
      Блок 3 - Технологии за нанасяне на метални и неметални покрития
      Студентите ще се запознаят с обичайните методи за нанасяне на покрития, при което особено се набляга на нанасящи технологии за покрития на ламарини, профили, телове, тръби, а също и върху възстановени и рециклирани детайли от машиностроенето. Особено внимание се обръща на качествените показатели на покритията и на технологиите за постигане на оптимални експло­атационни и икономически отношения, а също и на методите за изпитване и измерване на защитни покрития.

 • Електрофизични технологии

      Студентите ще знаят: възможностите на методите за електрофизично и електрохимично обработване на детайлите; приложението на различните методи в машиностроителното производство; устройството и действието на различните машини, устройства и съоръжения за електрофизично и електрохимично обработване на детайлите. Ще могат: да съставят принципни схеми за електрофизични и електрохимични процеси за обработване на детайлите; да прилагат различните процеси за изработване на детайли в машиностроенето; да избират параметрите и елементите на режимите за електрофизично и електрохимично обработване на детайлите.
      Блок 4 - Експлоатация, ремонт и модернизация на металорежещи машини
      Студентите ще знаят: организацията на дейността по поддържането, диагностиката и ремонта на технологичното оборудване, средствата и начините за извършване на ремонт на ММ, както и насоките за модернизацията им. Ще могат да извършват диагностиката и ремонта на технологичното оборудване.

 • Технология на дървесината и дървообработващи инструменти

      Студентите ще знаят: механичните характеристики на дървесните видове; стандартите за трупи и дъски; основните технологични операции на производствените процеси в дърворезните предприятия; основните изисквания, предявявани към гатерните, лентовите и циркулярните триони, както и при тяхната подготовка и поддържане. Ще могат: да определят дървесните видове по образци; да съставят диспозиция за бичене; да определят технологичните операции на производствените процеси в дърворезните цехове; да избират дърворежещи инструменти в зависимост от изпълняваните технологични операции.
Специалното практическо обучение е оформено в три дисциплини.
      Учебна практика I и ІІ
      Студентите ще знаят: основни шлосерски операции, машини и инструменти; особеностите при подготовката на детайлите за заваряване; най-разпростра­нените апарати за ръчно електродъгово заваряване; основни въпроси от леярския технологичен процес. Ще могат: да изпълняват основни ръчни шлосерски операции; да подготвят детайли за заваряване; да изпълняват прости заваръчни шевове чрез ръчно електродъгово заваряване; да определят последователността от операции при изработване на заготовки (детайли) чрез леене.
      Студентите ще знаят: технологичните възможности на универсални металорежещи машини, както и операциите за обработване на отделни повърхнини при изработването на детайли; режимите на рязане; правилното установяване и закрепване на детайлите към съответните машини за постигане на зададената форма и размери; видовете инструменти и съоръжения, използвани при работа с универсални металорежещи машини; видовете щанци и конструктивните им особености; особеностите при изработване на пакети и активни части на щанци. Ще могат: да определят елементите на технологичния процес за изработване на детайлите, както и сглобяването на отделни възли; да изработват детайли при използване на операциите струговане, фрезоване и шлифоване при спазване на предписани изисквания за качество; да избират необходимата технологична екипировка и инструменти за обработка на даден детайл; да извършват монтаж и настройване на щанци.
      Учебна практика ІII (Компютърни системи за проектиране)
      Студентите ще знаят: общите функционални възможности на CAD системите; основните принципи и техники за работа с CAD системи и професионални надстройки; самостоятелно да решават инженерни проблеми чрез прилагане на нови технологии. Ще могат: самостоятелно да проектират машинни елементи с общо предназначение чрез използване на автоматизирани системи от висок клас за CAD/CAM/CAE инженерни платформи: CATIA V5 6R2014;  PTC Creo 2;  Moldex3D.
     След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър" в други висши училища.
 

Calendar