Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Автомобилна техника

Автомобилна техника

Професионално направление: Машинно инженерство

Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

Професионална квалификация: професионален бакалавър по автомобилна техника

Срок на обучение: 6 семестъра (3 години)

Форма на обучение: редовна


      Учебният план по специалността „Автомобилна техника" е разработен с оглед на учебните планове на наши и чужди висши училища, обучаващи студенти по същата или сродни специалности, и препоръките на основните потребители на кадри от страната и региона; позволява преминаване от една образователно-квалификационна степен в друга и е съобразен с възможността за продължаване на образованието в по-горните степени на обучение.
      Професионалният бакалавър по автомобилна техника получава необходимата задължителна теоретична подготовка по дисциплините математика, физика, информатика, електротехника и електроника, които формират базисното обучение на студентите.
      Студентите от специалността изучават задължителни и избираеми дисциплини с практическа насоченост, включващи специализирана и технологична подготовка, практическа и компютърна подготовка, необходими за тяхната квалификация в областта на автомобилите.
      Специализираните избираеми дисциплини за специалността „Автомобилна техника" са оформени в 4 блока, един от които е в областта на хибридните автомобили и електромобилите.
      Обърнато е специално внимание на графичната инженерна подготовка на студентите с помощта на лицензирани софтуерни продукти от висок клас за машиностроенето и автомобилостроенето, съответно Creo 2,0 и САТІА V5, и приложението за полимерни материали Moldex3D, инсталирани в специализирана CAD/CAM/CAE лаборатория.
      Лабораторните упражнения по специализиращите дисциплини се провеждат с помощта на съвременно измервателно и диагностично оборудване и стендове на двигатели и автомобили, както и с автомобили за превоз на пътници и товари за определяне на тяхното текущо техническо състояние.
      Предвидени са факултативни дисциплини съобразно с желанието и интересите на студентите за развитие - в специализираната подготовка по ан­глийски език, в терминологията на автомобилната техника и спорт.
      След успешно завършване на първи курс студентите могат да се насочат към специализирана подготовка в модулите „Автомобили" и „Автомобилостроене". Модулът „Автомобили" се отнася съответно до конструкциите, организацията, технологиите и системите за управление на автомобилната техника, а модулът „Автомобилостроене" - до материалите, оборудването и технологиите за производство и сглобяване на автомобилни детайли, с насоченост към полимерните детайли и технологиите за тяхното изработване.
      Професионалните бакалаври по автомобилна техника ще умеят да прилагат в своята дейност съвременни решения за диагностика и техническо обслужване на автомобилите; ще си служат добре с конструктивна и технологична документация на машини и съоръжения в автомобилостроенето; ще оптимизират и контролират организацията, технологията, експлоатацията и ремонта на автомобилната техника; ще провеждат съответните решения за повишаване на безопасността на движението; ще прилагат съвременните принципи за управление и организация на автомобилния транспорт в рамките на дадена фирма или организация; ще познават съвременните графични и диагностични програмни продукти и новите постижения в областта на автомобилния транспорт и автомобилостроенето. Те могат да се реализира в областите, свързани със:

  • организацията на експлоатацията, сервизното обслужване и ремонта на автомобилната техника;
  • диагностиката на уредбите, агрегатите и възлите на автомобилите;
  • организацията на товарните и пътническите автомобилни превози;
  • организацията и безопасността на движението;
  • конструирането на полимерни автомобилни детайли и технологиите за тяхното изработване;
  • конструирането на инструменти и екипировка за производство на полимерни автомобилни детайли;
  • организацията на сглобяването на автомобилни детайли и възли от полимерни материали.

      След завършване на специалността „Автомобилна техника" студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър" в други висши училища.
 

Календар