TECHNICAL COLLEGE OF SMOLYAN
        PU "PAISIY HILENDARSKI"
Bulgarian
EN
Електроенергийна техника

 Електроенергийна техника

Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика

Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

Професионална квалификация: професионален бакалавър по електротехника, електроника и автоматика

Срок на обучение: 6 семестъра (3 години)

Форма на обучение: редовна


     Подготовката по специалността „Електроенергийна техника" се извършва по утвърден учебен план и/или по заявка на потребители на кадри.
    Обучението през първите четири семестъра включва фундаментални, специализирани и практически дисциплини.        Изучават се съвременните програмни продукти AutoCad, OrCad и Matlab, формиращи професионални компетенции, които са предпоставка за конкурентоспособност на пазара на труда. Извършва се моделиране и симулиране на динамични системи на електротехнически устройства в модулите Simulink и SimPowerSystems, отговарящи на очакванията на бизнес средите.
    Обучението през петия и шестия семестър включва специализирани задължителни и избираеми дисциплини.
Специализираните учебни дисциплини подготвят квалифицирани технически специалисти в областта на електротехниката и енергообзавеждането на промишлени и битови потребители. Изучават се дисциплините Основи на електротехниката, Електрически измервания и Електроника, което е предпос­тавка за навлизането в професионално насочените курсове Електрически машини, Електрически мрежи и системи, Електрическа част на централи и подстанции, Електроснабдяване, Електрообзавеждане и други.
    Дисциплините от модула на избираемите икономически дисциплини осигуряват познания за социалните, организационните и икономическите проблеми в съвременната практика.
В учебния план е включена и факултативна дисциплина, чрез която студентите ще се запознаят с действащата нормативна уредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Включен е модул избираеми дисциплини, свързани с възобновяемите енергийни източници.
     Завършилите професионални бакалаври ще владеят методите и средствата за измерване на различни електрически величини в производствени и лабораторни условия. Ще използват съвременни методи за провеждане на експериментални изследвания. Ще могат да разчитат техническа документация и да подготвят такава по изискванията на действащата нормативна уредба и правилата за техническа безопасност. Благодарение на добрата практическа подготовка и стажантската програма ще могат да прилагат професионално знанията и придобития си практически опит за решаване на технически проблеми.
    Дипломираните професионални бакалаври по специалността „Електроенергийна техника" ще бъдат компетентни да управляват изпълнителски екипи, да контролират качеството на извършваните електротехнически дейности, да се реализират като ръководители на звена, специалисти в електроразпределителните дружества, в производствени, строителни и проектантски фирми и други стопански организации в областта на електропромишлеността.
    Завършилите специалността „Електроенергийна техника" могат да продължат обучението си в магистърски програми към професионалното направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика" в други висши училища при условията, определени от държавните изисквания и нормативната уредба на съответното висше училище.

 

 

 

Calendar