Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Компютърни и комуникационни системи

Компютърни и комуникационни системи

Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

Професионална квалификация: професионален бакалавър по компютърни и комуникационни системи

Срок на обучение: 6 семестъра (3 години)

Форма на обучение: редовна


       Специалността „Компютърни и комуникационни системи" предлага:

  • теоретична и практическа подготовка на пазарно ориентирани професионални бакалаври в областта на компютърните и комуникационните системи;
  • участие на студенти в провеждането на научно-приложни изследвания в български фирми и по проекти на Европейския съюз в областта на компютърните и комуникационните системи и технологиите, опазващи околната среда;
  • адаптация на обучаваните към развитието на технологичните предизвикателства на XXI век, предполагаща и опазване на природните дадености на Родопите.

      Подготовката се извършва по утвърден план и/или по заявка на потребители на кадри. В него са рационално са съчетани фундаментални и приложни дисциплини. Изучаването на микропроцесорната техника, компютърната архитектура и периферия, организацията на компютъра и предаването на данни е предпос­тавка за навлизането в професионално насочените курсове по диагностика, настройване и профилактика на комуникационни и компютърни системи алгоритмите за тяхната работа и управлението им. Студентите придобиват умения за работа със съвременни програмни продукти с приложение в бизнеса.

      Част от обучението се провежда във водещи фирми, което позволява работа с най-модерно оборудване и технологии.

      Уменията и знанията, придобити в курса на обучението по специалността „Компютърни и комуникационни системи", са предпоставка завършилите студенти да бъдат конкурентоспособни кадри на трудовия пазар.

      Професионалните бакалаври по компютърни и комуникационни системи ще могат:

  • да извършват профилактика на комуникационни съоръжения;
  • да провеждат контрол на процесите и настройка на базовите устройства;
  • да допълват необходими елементи в базата данни;
  • да диагностицират и ремонтират компютърни и комуникационни системи;
  • да използват възможностите на операционната система при подготовка на програми за управление или бази данни с бърз достъп.

      Завършилите тази специалност успешно могат да продължат своето образование за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" в ПУ „Паисий Хилендарски" или в други висши училища при условията, определени от държавните изисквания и нормативната уредба на съответното висше училище.
      Ако имате интерес в областта на техническите науки, инвестирайте в професионалното си образование по широкопрофилната специалност „Компютърни и комуникационни системи". Гъвкавият процес на обучение ви позволява свободно да планирате времето си, като имате възможност едновременно да учите и да работите.
      Учете в специалността „Компютърни и комуникационни системи", за да станете конкурентоспособни и разпознаваеми на пазара на труда.

 

Календар