TECHNICAL COLLEGE OF SMOLYAN
        PU "PAISIY HILENDARSKI"
Bulgarian
EN
Хардуерни и софтуерни системи

Хардуерни и софтуерни и системи


 Професионално направление: Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър

Професионална квалификация: професионален бакалавър по хардуерни и софтуерни системи

Срок на обучение: 6 семестъра (3 години)

Форма на обучение: редовна


       С развитието на информационните и компютърните технологии, специалността „Хардуерни и софтуерни системи" е все по-актуална и перспективна. Тя е съвременна, защото е компютърно обвързана и комплексна. Тя подготвя специалисти за динамично развиващия се бранш - информационни технологии. „Софтуерни и хардуерни системи" е специалност, в която се обучават бакалаври,  способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на конкуренция.
      Учебният процес е гъвкав и дава възможност на студентите да учат и работят едновременно. Обучението осигурява професионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни, хардуерни и софтуерни системи и приложения.
       В резултат на обучението си професионалните бакалаври ще придобият професионални компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни хардуерни и софтуерни системи; адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване; разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи; разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение; уточняване на изискванията на потребителя, анализ и асемблиране на компютърни системи.
      Специфично за обучението е практическата подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гарантираща успешна професионална реализация. За насърчаването на самостоятелното учене по определени предмети се предлагат съвременни интернет-базирани методи за обучение и комуникации със студентите.
       Завършилите успешно могат да продължат образованието си в магистърски програми в ПУ „Паисий Хилендарски" и в други университети по специалности от професионалното направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника".
       Професионалните бакалаври могат да намерят професионална изява като разработчици на софтуерни системи и да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична и сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии, прилагани в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, транспорта, екологията  и др.

Calendar