Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
История

И С Т О Р И Я

      Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. С ПМС №52 от 09.11.1989 г. Отделението по машиностроене и транспорт - Смолян към Техникума над средно образование по машиностроене и електротехника - Пловдив е преустроено в Полувисш институт по машиностроене и транспорт.

      От 1997 г. с ПМС №15 учебното заведение е включено в състава на Филиал - Смолян към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" като Технически колеж. С ПМС №41 от 16.02.2001 г. Техническият колеж е основно звено в структурата на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

      Двадесет и пет години Техническият колеж в гр. Смолян продължава да бъде единственото висше техническо учебно заведение в Централните и Източните Родопи.

      Първата специалност, по която се обучават студенти, е "Технология на машиностроенето и уредостроенето". В следващите 3 години са приети за обучение студенти и по "Технология и организация на автотранспортната техника" и "Електроенергийна техника". От 2001 г. е разкрита специалността "Комуникационна техника и технологии", а от 2005 г. се извършва обучение по атрактивната специалност "Компютърни и комуникационни системи". От 2011 г. започва обучение по специалност „Автомобилна техника", а от 2014 г.- по специалност "Телематика".

      В момента в Техническия колеж се обучават над 200 студенти по специалностите „Машиностроителна техника и технологии", „Автомобилна техника", „Компютърни и комуникационни системи", „Електроенергетика и електрообзавеждане" и „Телематика".

      Завършилите Колежа получават дипломи за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" по съответната специалност.

      За периода от 1989 до 2014 г. са дипломирани над 750 млади специалисти, като приблизително 20% от тях с отличен успех.

В годините от създаването си до наши дни Колежът се е ръководел от петима директори.

ПЕРИОД

ДИРЕКТОРИ

15.06.1989 г - 14.05.1994 г.

Гл. ас. Христо Христов

14.05.1994 г. - 05.02.1999 г.

Доц. д-р Васил Георгиев

05.02.1999 г. - 17.05.2004 г.

Доц. д-р Славян Сапарев

17.05.2004 г. - 24.10.2005 г.

Доц. д-р Златка Кемалова

24.10.2005 г. - 23.09.2013 г.

Доц. д-р Славян Сапарев

26.09.2013 г.

Доц. д-р Силвия Стоянова - Петрова

С оглед практическата насоченост на обучението, Техническият колеж има договорености с водещи предприятия от гр. Смолян - "Арексим Инженеринг", „Костал", "Гамакабел", "Електроразпределение", "Мрежи високо напрежение", Българска телекомуникационна компания, Завод за металорежещи машини, Завод за електромеханични елементи, "Райфис" и др. за провеждане на занятия на техен терен.

Календар