Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Визитка

В И З И Т К А

      Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. От 1997 г. Колежът е включен в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" и вече над 25 години продължава да бъде единственото висше техническо училище в Централните и Източните Родопи.

      Сградата на Колежа е разположена на ул. „Полковник Дичо Петров" №28, в близост до административния център на гр. Смолян, Планетариума, Гимназията с преподаване на чужди езици и Филиала на Пловдивския университет.

      В Техническия колеж се обучават студенти в специалностите „Машиностроителна техника и технологии", „Автомобилна техника", „Електроенергийна техника" и „Компютърни и комуникационни системи". Срокът на обучение е три години в редовна форма. Завършилите студенти получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър". За периода от 1989 до 2016 г. са дипломирани над 820 млади специалисти, като приблизително 20% от тях с отличен успех.

      Завършилите Колежа професионални бакалаври са подготвени да извършват производствена, конструкторска, технологична, експлоатационна, ремонтна и организационно-управленска дейност в структуроопределящите за региона направления - машиностроене, транспорт, електроенергетика и комуникации.

      Обучението се извършва в условията на съвременна материално-техническа база - лекционни зали, лаборатории, компютърни зали с постоянен Интернет-достъп, библиотека с над 7300 тома специализирана литература, физкултурен салон. За високото ниво на подготовка на бъдещите специалисти допринася и висококвалифицираният преподавателски екип в Колежа.

Календар