Физико-технологичен факултет
      ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Bulgarian
EN
Мисия, цели и задачи

М И С И Я

      Техническият колеж в гр. Смолян е държавна образователна институция - основно звено на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", с правен статут на юридическо лице, с утвърдено регионално и национално значение.

      Мисията на Техническия колеж е да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция, която подготвя специалисти с висше образование в областта на техническите науки; да изгражда в тях качества, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят за високи постижения, социално реализиране и развитие през целия живот.

      Целта на Колежа е да осигурява подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти от образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" за нуждите на регионалната и  българската икономика в областта на машинното инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърна техниа и енергетиката.

Календар